Conference

blog

"Shedding Light on Dark Data"blog

"Innovation in Payments: How technology will transform banking in 2018"blog

"Foodstory: Going mobile to whet Thai restaurant"blog

"New Media Era" Technology is about to move much faster and converge with entertainment, until life is entertainment and entertainment is life

blog

"Blockchain in Healthcare เมื่อข้อมูลของเราเป็นของเรา" ทำความเข้าใจกับ Blockchain และการนำไปใช้เพื่อการให้บริการ ด้านสุขภาพ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ก่อตั้ง BLOCK M.D.

blog

"The Splice Newsroom’s Trends & Threatsin Media Report for 2018"
2017 was watershed year for the media industry as it grappled with misinformation

blog

การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการเงิน (ฟินเทค) พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจนวัตกรรมการเงินที่สามารถลดหนี้สินของคุณได้ อีกทั้งความง่ายยิ่งขึ้นในด้านการเข้าถึงการรีไฟแนนซ์ อันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการลดหนี้ในแก่คนไทยในยุคนี้